รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า: ด้านชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า: ด้านชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุม 811/4 ชั้น 8 อาคาร ท.101 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา