รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ และเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (นานาชาติ) ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ และเป็นวิทยากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการจัดการทางวัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 5  มิถุนายน 2565  ณ จังหวัดนครราชสีมา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา