อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Reviewers) เรื่อง บทบาทคริสตจักรนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ในกระแสความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Reviewers) เรื่อง บทบาทคริสตจักรนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ในกระแสความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาประเทศไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง