ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 –12:00 น.  ผ่านระบบออนไลน์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา