อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมนุษย์”

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมนุษย์” ในวันที่ 11  มีนาคม 2566 เวลา 14:00 – 15:30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง