คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปโครงการ Chula SIM-IPE ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการ Chula SIM-IPE ประจำปี 2565 โครงการ “การพัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์(Inter-Professional Medical Education Model Development for Enhancing Emergency Patients Safety through Online Virtual Simulation-based Learning Platform Project)”  เมื่อวันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2565 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง