ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Miss Fitria Legiana Lestari

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Miss Fitria Legiana Lestari รหัสประจำตัวนักศึกษา 6312250009 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  เวลา 13:00 น. ณ ห้องศรีศรัทธา อาคาร 2 ชั้นลอย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง