คณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (19th iGeo)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ไปเป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (19th iGeo) ในระหว่างวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ สอวน. ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง