รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในวิชางานภาคสนาม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 17 – 19  กรกฎาคม 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ไปเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในวิชางานภาคสนาม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 17 – 19  กรกฎาคม 2566 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง