ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เอกสารเขมรโบราณในสมัยหลังพระนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เอกสารเขมรโบราณในสมัยหลังพระนคร” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30 – 16:30 น. ณ ห้อง บค.413  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง