คณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตกได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายภาษาสเปนเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อกรุงเทพ เมืองพหุวัฒนธรรม (Creative Spanish Camp: Bangkok Multicultural)

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์  Mr.David Gutierrez Menendez Mr. Anderson Lopes da Silva และ Ms. Josefa Estefania Huete Medina คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายภาษาสเปนเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อกรุงเทพ เมืองพหุวัฒนธรรม (Creative Spanish Camp: Bangkok Multicultural)ในระหว่างวันที่ 20 และ 25 – 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมฯ พณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ตึก 72 พรรษาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”