อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล และอาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Wine and Culture”

อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน และอาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Wine and Culture” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องเรียน 904 ชั้น 9 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง