ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 416 206 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 416 206 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13:55 – 16:35 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง