ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 450 143 โลก เอเชียตะวันออก และไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 450 143 โลก เอเชียตะวันออก และไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09:25 – 12:05 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง