รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการทำงาน” 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการทำงาน” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00 -17:00 น. ณ ห้องประชุม 1601 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน