รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองเบอร์ลินและเมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย ไปเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองเบอร์ลินและเมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง