อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปเข้าร่วมการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา