รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลกระทบและความท้าทายของ AI ต่อการเรียนการสอนภาษา” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลกระทบและความท้าทายของ AI ต่อการเรียนการสอนภาษา”  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09:45 – 11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา