ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 450 108 การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 450 108 การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 – 11:10 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน