ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศนิ ชาติอุดมเดช ได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายหัวข้อภาษาและการสร้างเพศ กรณีศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Language and Gender in Southeast Asia) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศนิ ชาติอุดมเดช อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้บรรยายหัวข้อภาษาและการสร้างเพศ กรณีศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Language and Gender in Southeast Asia) ในรายวิชา SE446 เพศสภาพและวิถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง LA201 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”