ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับรายวิชา อซ 201 ในหัวข้อ “ซอฟท์พาว์เวอร์เกาหลี : พลังของเกาหลีในโลกสมัยใหม่”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับรายวิชา อซ 201 ในหัวข้อ “ซอฟท์พาว์เวอร์เกาหลี : พลังของเกาหลีในโลกสมัยใหม่”  (Korea Soft Power: The Power of Korea in the Modern World)เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา