อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (FSO) และภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง (FS) 

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรโครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (FSO) และภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง (FS) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 – 19:00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา