รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ ChatGPT ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ ChatGPT ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 11:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารแถบ นีละนิธิ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา