• กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 และมอบรางวัลพระราชทานให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันทางวิชาการต่างๆ อาทิ การอ่านทำนองเสนาะ การตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย การเล่านิทานประกอบการแดง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในนามอธิการบดี เป็นผู้ประกาศสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข ในนามคณบดีคณะอักษรศาสตร์…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  กิจกรรมงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2)

  กิจกรรมงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (วันที่สอง) วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ภาควิชาภาษาไทยจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 เป็นวันที่สอง ในภาคเช้ามีกิจกรรมการแข่งขันต่อคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีนี้กำหนดให้ต่อคำประพันธ์จากเรื่องพ่อแม่รังแกฉัน กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร และสามัคคีเภทคำฉันท์ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงระดับประถมศึกษา ในปีนี้กำหนดให้แสดงเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ตอนไมยราพสะกดทัพ ส่วนที่ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม เวลา 09.00-12.00 น. มีการเสวนาเกี่ยวกับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในหัวข้อ “วรวิจิตรวาสุกรีนิพนธ์: พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 (1)

  งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดกิจกรรมวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตอธิบดีสงฆ์ผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ การจัดกิจกรรมในปีนี้นับเป็นปีที่ 60 นับแต่พุทธศักราช 2503 เป็นต้นมา ในภาคเช้า เวลา 08.00 น. บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลาพงศาชำนาญกิจได้มีพิธีเปิดงาน มีพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฏฐพล…

 • กิจกรรมวิชาการ,  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานแถลงข่าว “60 ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562”

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “60 ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี การนี้ พระธรรมรัตนากร อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนกล่าวเปิดงาน จากนั้น พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นายณัฐพล ทีปสุวรรณ…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  บันทึกการขับเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ขอเชิญรับชมบันทึกการขับเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปิดแสดงในงานพิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แต่งคำประพันธ์ และนายกวินภพ ทองนาค นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ขับเสภา https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives/videos/777422389364882/?v=777422389364882 ผู้สนใจสามารถอ่านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook fanpage “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  คณะอักษรศาสตร์เข้ารับประทานพระไตรปิฎก ฉบับภาษาเขมร

  วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหาร และผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้ารับประทานพระไตรปิฎกฉบับภาษาเขมร เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พระไตรปิฎกดังกล่าว เป็นชุดที่สมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ถวายไว้แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า “พระพุทธศาสนานั้น มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘พระธรรมวินัย’ เมื่อสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  อีดิปุสจอมราชัน Post show talk

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลังการแสดงละครเวทีอีดิปุสเสร็จสิ้นลง รศ.นพมาส แววหงส์ คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ และ รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ นำการพูดคุยโดย ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ร่วมพูดคุยกันใน อีดิปุสจอมราชัน Post show talk

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ละครเวทีอีดิปุส จอมราชัน รอบปฐมทัศน์

  ละครเวทีอีดิปุส จอมราชัน จัดแสดงรอบปฐมทัศน์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มีแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจเข้าชมละครเวทีอย่างคับคั่ง Previous Next

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  รอบสุดท้ายของการแสดงละครเวทีอีดิปุส จอมราชัน

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ละครเวทีอีดิปุส จอมราชัน โดยภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ แสดงเป็นรอบสุดท้าย ภาควิชาศิลปการละคร และคณะอักษรศาสตร์ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจในละครเวทีเรื่องนี้ ขอเชิญผู้สนใจติดตามกิจกรรมต่อไป คือ งานเทศกาล UNFOLDING KAFKA FESTIVAL 2019 ในวันที่ 20 และ 27 พฤศจิกายน 2562 นี้

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  นิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country”

          สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country” ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร พิธีเปิดงานนิทรรศการนี้จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ…