คณาจารย์ภาควิชานำเสนอและร่วมการประชุม A-LIEP และ ICADL 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

คณาจารย์ภาควิชานำเสนอและร่วมการประชุม A-LIEP และ ICADL 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา และ อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data โดยเป็นการจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกัน 3 รายการ ได้แก่ 1) 2019 Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice (A-LIEP 2019), 2) 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2019) และ 3) Asia-Pacific iSchool Meeting ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

On November 4-7, 2019, Dr.Songphan Choemprayong and Dr.Naya Sucha-xaya participated in the International Forum on Crossroads of Science on Knowledge, Information & Data. Located in Kuala Lumpur, Malaysia, the forum co-locate three major events including 1) 2019 Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice (A-LIEP); 2) 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL); and 3) Asia-Pacific iSchool Meeting.

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนองานวิจัย 3 รายการ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนองานวิจัย 3 รายการ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ทรงพันธ์​ เจิมประยงค์​​ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิขาการ 3 รายการด้านการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การจัดการความรู้ และการใช้งานมาตรฐานการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ณ ประเทศออสเตรเลีย​ ระหว่างวันที่​ 18-29 ตุลาคม​ 2562

Dr.Songphan Choemprayong, our department chair, visited multiple cities in Australia to presented his works during October 18-29, 2019.

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุม ASIS&T 2019

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุม ASIS&T 2019

Dr. Songphan Choemprayong co-presented a paper entitled “Objectives & key results for active knowledge sharing in IT consulting enterprises: A feasibility study” with Ms. Nattakan Klanwaree, a graduate from Master’s program in Technopreneurship and Innovation Management, Chulalonkorn University at the 82nd Annual Meeting of Association for Information Science and Technology (ASIS&T) in Melbourne between October 19-23, 2019.

แนะนำอาจารย์ใหม่: ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้นำชุมชน HCI

แนะนำอาจารย์ใหม่: ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้นำชุมชน HCI

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอต้อนรับ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ในฐานะอาจารย์ประจำ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 นี้ ดร.ทิพยาสนใจงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสำหรับการทำงานแบบร่วมมือ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนและการทำวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้นำของ Bangkok ACM SIGCHI Chapter อีกด้วย

Department of Library Science at Chulalongkorn University is pleased to welcome Dr.Thippaya Chintakovid as a new faculty member beginning April 2019. Dr.Thippaya is interested in conducting research in Human-Computer Interaction (HCI), Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), and User Experience Design (UXD). She has extensive teaching and research experience in human-computer interaction area. She has also been a part of leadership team of Bangkok ACM SIGCHI Chapter.

ผศ.ดร. ทรงพันธ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใบพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

Congratulations to Assistant Professor Dr. Songphan Choemprayong for receiving the 2018 outstanding library and information professionals award from the Thai Library Association under the Royal Patronage of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn. The award ceremony will be held at the Ambassader Hotel Bangkok on March 21, 2019.

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ดร.พิมพ์พจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ดร.พิมพ์พจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เริ่มต้นปี 2562 ด้วยการต้อนรับสมาชิกใหม่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ ในฐานะอาจารย์ประจำ ดร.พิมพ์พจน์ มีความสนใจทางด้านมาตรฐานในการจัดการจดหมายเหตุและความร่วมมือระดับสากล การพัฒนาวิชาชีพจดหมายเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุและเอกสาร และประวัติศาสตร์สารสนเทศและการพิมพ์

At the beginning of 2019, the Department of Library Science is welcoming Dr.Pimphot Seelakhet, a scholar in archives and records management, to join our faculty member team. Dr.Pimphot’s interests include standards for archives, archival legislation, records and archival professional development, and information and publishing history.