fbpx

เสวนาวิชาการ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’

เสวนาวิชาการ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒   ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และวิชาโทบรรณาธิการศึกษาขอเชิญบรรณาธิการ นักเขียน นักแปล เจ้าของสำนักพิมพ์ บุคคลในวงการหนังสือ บรรณารักษ์ อาจารย์ นิสิต ผู้อ่าน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๑/๕-๗ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Lecture: Put Humanities in AI

Special Lecture: Put Humanities in AI

ภาควิชาภาษาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมล ชั้น 6 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department of Linguistics in collaboration with Department of Library Science and Bachelor Program in Language and Information Technology, Faculty of Arts, Chulalongkorn University host the 4th lecture series on Linguistics for Public under the theme “Put Humanities in AI” on Friday March 22, 2019 at 1.30 – 3.30 PM. This public talk will be held at the Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts, Mahachakrisirindhorn Building, 6th Floor, Faculty of Art, Chulalongkorn University. All the presentations will be conducted in Thai.

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกหลายแห่ง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสารสนเทศ นำโดยตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาจะเข้าไปพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเองตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้

Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in collaboration with other library and information science schools in Bangkok metropolitan area hosted a talk series on guides to graduate program in information-related field. Current undegraduate tudents, alumni, and public are all welcome. The series will be led by representatives of faculty members from the Department of Library Science, Chulalongkorn University. The events will be held at the following locations: Chulalongkorn Universiyt, Srinakharinwirot University, Thammasat University, and Silpakorn University during February 2019 to April 2019. For further information, please contact or 02-218-4817.

ผศ.ดร. ทรงพันธ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ

ผศ.ดร. ทรงพันธ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใบพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

Congratulations to Assistant Professor Dr. Songphan Choemprayong for receiving the 2018 outstanding library and information professionals award from the Thai Library Association under the Royal Patronage of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn. The award ceremony will be held at the Ambassader Hotel Bangkok on March 21, 2019.

GPIS 2019 General Admission Application is now open!

GPIS 2019 General Admission Application is now open!

The application for the general admissions of the Graduate Programs in Information Studies for academic year 2019 (beginning August 2019) is now open. Application schedule starts from February 1, 2019 to May 10, 2019. To apply, visit https://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/.

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เริ่มเรียน สิงหาคม 2562) ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/.

Accepting Applications for Active Recruitment 2019 in Indonesia

Accepting Applications for Active Recruitment 2019 in Indonesia

As a part of Active Recruitment 2019 initiative, the Graduate Programs in Information Studies (GPIS) welcome applicants from selected countries to an early admission process and have a on-site interview in their home countries.

Through this Active Recruitment initiative, application fee and partial tuition fee waiving will be especially considered for successful applicants.

In academic year 2019, the selected country is Indonesia. The deadline for submitting an application is February 10.