อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล (International Council on Archives – ICA) ให้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงาน 2 ชุด คือ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Programme Advisory Group – TPAG) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีนี้ พันธกิจของคณะทำงานนี้คือแนะนำและวางกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านเอกสารและจดหมายเหตุทั่วโลก และตำแหน่งที่สองคือ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะทำงานฝ่ายการศึกษาด้านงานจดหมายเหตุ (Section on Archival Education)

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022

อาจารย์ ดร.นยา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์จากการประชุม ICA 2022

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายนที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายาได้เข้าร่วมการประชุม the 9th Annual Conference of the International Council on Archives ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จัดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives – ICA) และได้นำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อ “Turning Theories into Reality: Considering New Archival Appraisal Strategies for Thai Public Sector” ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโปสเตอร์ที่โดดเด่นเป็นอันดับที่ 2 สำหรับการประชุม ICA Roma 2022 จากโปสเตอร์ทั้งหมดจำนวน 67 ชิ้น การนำเสนอในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาระบบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุภาครัฐ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Master student and faculty member receive award from ICIS 2022

Master student and faculty member receive award from ICIS 2022

Congratulations to Ms. Angsurat Raya and Asst. Prof. Somsak Sriborisutsakul, Ph.D., for receiving the best paper award presented at the 5th International Conference on Information Science (ICIS 2022). Titled “Use of the Copenhagen Burnout Inventory to Assess Thai Librarians’ Burnout During the COVID-19 Pandemic”, the research aims to gather respondents’ feedback about the survey instrument developed to assess Thai librarians’ burnout level and to prepare survey administration before launching the main study. Twenty Thai librarians from public and special libraries in the government sector tried out the 46-item questionnaire. The questionnaire includes 12 items of demographic information, 15 items about working situations during the COVID-19 pandemic, and 19 personal-related, work-related, and client-related burnout measures based on the Copenhagen Burnout Inventory. Findings indicated that the majority of the survey questions could be employed in actual data collection.

แนะนำบทความ Traditional Manuscript Archives at the National Library of Thailand

แนะนำบทความ Traditional Manuscript Archives at the National Library of Thailand

ชวนอ่านบทความเรื่อง Traditional Manuscript Archives at the National Library of Thailand: Background, Metadata and Access Outlook (2021) โดย อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา ตีพิมพ์ในหนังสือ Globalisation of Cultural Heritage Issues, Impacts and Challenges โดย Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย อ.ดร.นยาได้ทำการสำรวจคอลเลคชั่นเอกสารโบราณในหมวดจดหมายเหตุที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยคัดเลือกเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและมาเลเซียในช่วงสมัยอยุธยาและธนบุรีมาศึกษา การศึกษาครอบคลุมรูปแบบเอกสาร ลักษณะเนื้อหา และวิธีการจัดการทั้งการให้เมทาดาทา และการให้บริการที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กระบวนการวนซ้ำในการออกแบบบริการสารสนเทศของห้องสมุด

กระบวนการวนซ้ำในการออกแบบบริการสารสนเทศของห้องสมุด

บทความเรื่อง Facilitating Iteration in Service Design in Libraries ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ในหนังสือ Assessment as Information Practice: Evaluating Collections and Services นำเสนอแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการวนซ้ำในการออกแบบบริการสารสนเทศในห้องสมุด ครอบคลุมแนวทางในการพัฒนาต้นแบบ (prototype) ที่รวดเร็วและแนวทางและวิธีการประเมินทรัพยากรหรือบริการที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ นอกเหนือจากแนวคิดและวิธีการแล้ว บทความชิ้นนี้ยังได้วิเคราะห์ความท้าทายและนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

หนังสือ Assessment as Information Practice: Evaluating Collections and Services เป็นหนังสือ ebook รวมบทความที่บรรณาธิกรโดย Gaby Haddow และ Hollie White จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Routledge Guides to Practice in Libraries, Archives and Information Science โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด กำหนดการวางแผนออกจำหน่ายเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ประเด็นความสามารถในการใช้งานได้ของแอปพลิเคชั่นระบบปรึกษาทางไกลระหว่างทีมแพทย์

ประเด็นความสามารถในการใช้งานได้ของแอปพลิเคชั่นระบบปรึกษาทางไกลระหว่างทีมแพทย์

การออกแบบระบบในบริบทการแพทย์คลินิกบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ นับเป็นความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของหน้าจอที่จำกัดอาจส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลที่และเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ ดังนั้น ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามแบบจำลองทางความคิด (mental model) ของทีมแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้เข้าไปทำการทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ (usability) ของระบบดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PACMAD (People At the Centre of Mobile Application Development) (Harrison, Flood & Duce, 2013) มาในใช้การประเมินระบบปรึกษาทางไกลที่มีข้อมูลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในคลินิกออร์โธปิดิกส์ ผลการศึกษานอกจากจะช่วยพัฒนาและปรับปรุงระบบ Medic ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ผลการศึกษาและการอภิปรายผลยังครอบคลุมข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการออกแบบแอปพลิเคชั่นในบริบททางการแพทย์ในหลายมิติอีกด้วย

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในรูปแบบบทความวิจัยที่เข้าถึงได้อย่างเสรี (open access) ชื่อ Exploring usability issues of smartphone-based physician-to-physician teleconsultation application in an orthopaedic clinic: A mixed-method study ในวารสาร JMIR Human Factors ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://doi.org/10.2196/31130