โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา” โดย อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา …

วิดีโอการบรรยายทางออนไลน์ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

การบรรยายทางออนไลน์ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา” โดย อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ จากภาควิชาปรัชญา …

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วม “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย”

คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วม “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย” (태국의 한국어 교육 발전 모색을 위한 전문가 세미나” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี …

G-DORM Project

Faculty of Arts congratulates two students, Piengfa Chumwangwapee, an undergraduate student majoring in English, and Chayapol Khaphaeng, a graduate student from the Department of English, who won scholarships to participate in the G-DORM project, an academic collaboration between Niigata University and leading universities of Mekong River Basin …