ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย”

คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย” ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำเสนอความหลากหลายทางเพศในสื่อแขนงต่าง ๆ อุตสาหกรรมวาย ลักษณะข้ามชาติของปรากฏการณ์วายในสื่อต่าง ๆ วายกับ LGBTQ+ ในแง่ขนบวรรณกรรม ผู้เสพ และการขับเคลื่อนสิทธิทางการเมือง และทิศทาง แนวโน้ม ของการนำเสนอความหลากหลายทางเพศทั้งในไทยและต่างประเทศ

งานเสวนาจะจัดในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ วิทยากรรับเชิญ คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ นามปากกา “ปราณประมูล” รศ. ดร. นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. พันพัสสา ธูปเทียน ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการละคร และผู้กำกับการแสดงละครเวที ดำเนินรายการและร่วมพูดคุย โดย อ.ดร. ชัยรัตน์ พลมุข ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

In celebration of Pride Month 2022, the Faculty of Arts invites you to Gender Diversity in Thai and International TV Series, a discussion concerning how gender diversity is portrayed in international media, how it influences social and political movement, its future trend, and its audience. Guest speakers include an award winning playwriter and renowned scholars in the fields of literature and dramatic arts. The conversation is guaranteed to be not only academically insightful, but also entertaining. English simultaneous interpretation is provided by the Faculty of Arts Program in Translation and Interpretation.

For registration, please click here or scan the QR code in the poster. 

[post-views]