ต้อนรับคณาจารย์จาก Vocational College, Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา อิบนิสุลัยมาน หัวหน้าสาขาวิชาภาษามาเลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี สิงห์เปลี่ยม รองผู้อำนวยการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (BALAC) ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Vocational College, Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ดร. Fatmawati Djafri เลขานุการ Department of Languages, Arts, and Culture Management Universitas Gadjah Mada ได้ลงนาม […]

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ จัดงาน Arts CU Market 2023

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ จัดงาน Arts CU Market 2023 เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ โดยภายในงานมีร้านค้าและสินค้าจากศิษย์เก่ามากมาย รวมถึงสินค้าจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร และการแสดงจากนิสิตปัจจุบัน

ต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร. มธุริน ลีละเศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจภิญโญวงศ์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสนี้ทั้งสองหน่วยงานได้นำเสนอหลักสูตรต่างๆ ในภาควิชาฯ และสาขาวิชาฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วมกัน การเชิญเป็นวิทยากร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต