รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 

เรื่อง: “งานประชุมเครือข่ายวิจัยเรื่องจิตรู้สำนึกและงานวิจัยเรื่องทฤษฎีจิตรู้สำนึกแบบตัวแทนในปรัชญาจิต”

วิทยากร: ผศ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 

เรื่อง: “อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยในประเทศเม็กซิโกและการสร้างสื่อโสตทัศน์เตรียมความพร้อม”

วิทยากร: คุณอรรถพล กระจ่างจาย มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 

เรื่อง: “คติชน การเมือง ความหวัง ในภาพยนตร์เรื่อง ตั้งวง และ Where We Belong”

วิทยากร: คุณเสาวภาคย์ ขันธ์มั่น นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย 

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

เรื่อง: “การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในโลกหลังความตายของตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่อง ขอเพียงอีกวัน (For One More Day) ของมิตช์ อัลบอม”

วิทยากร: คุณกัลยรักษ์ หมั่นหาดี นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

ผู้ดำเนินรายการ: 
อ.ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

 

[post-views]