รางวัลที่ได้รับ

ศิลปินแห่งชาติ

 1. รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุม โกมล

คณาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

คณาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลต่างประเทศ

 1. ศาสตราจารย์ คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล
 3. ศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาควัชระ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์
 6. รองศาสตราจารย์ชัตสุณี สินธุสิงห์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.แพรวโพยม บุณยะผลึก
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิตรา ภังคานนท์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี แกสตัน
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ
 13. อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬาภรณ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
 15. อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ

 1. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
 3. อาจารย์ ดร. สุดา รังกุพันธุ์
 4. อาจารย์ ดร. วรุณี อุดมศิลป
 5. อาจารย์ ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
 6. อาจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
 2. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา
 5. รองศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร สุพันธ์วณิช
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร  ณ ถลาง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  อัญชลีนุกูล

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
 2. รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงคราม พันธ์บูรณะ
 2. รองศาสตราจารย์สมฤดี วิศทเวทย์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
 4. อาจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
 5. อาจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

อาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 3. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
 4. ศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

นักเรียนทุนอานันทมหิดล

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
 5. อาจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
 6. อาจารย์ ดร.สุภัควดี อมาตยกุล
 7. อาจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
 8. อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี
 11. อาจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
 12. อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข
 13. อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา
 14. อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี

รางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ

 1. รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำภา โอตระกูล
 3. อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

ข่าวเด่นของนิสิตและบุคลากรล่าสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย