ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ “การวิจัยการแปรเสียงวรรณยุกต์: ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ “การวิจัยการแปรเสียงวรรณยุกต์: ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์การบรรยายได้ ที่นี่