บทความวิชาการของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการในรายวิชา 2206490 ฝึกงาน ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์สื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคประชาชน” An Analysis of ‘Self-Prevention from COVID-19 Disease’ Infographics Media Created by the Government and Public Sector โดย นางสาวพรรณิกา ตานินทร์ และนางสาวเพทาย สุวรรณชัย (อ.ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และ อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน)

ได้ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์