ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของคณะ ที่เข้ารับรางวัลในงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของคณะ ที่เข้ารับรางวัลในงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว ดังนี้

1. ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา
รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช สาขามนุษยศาสตร์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น
2. ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
รางวัลสุรินทราชา สาขาล่ามดีเด่น สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
3. รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ภาควิชาภาษาตะวันตก
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับดีเด่น
4. ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีมาก
5. นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
6. ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2563

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์