คุณกรีปาลซิงห์ ศรีมาสอน มอบทุนแก่นิสิตวิชาโทบรรณาธิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และได้คะแนนยอดเยี่ยมในวิชาโทจำนวน 2 คน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คุณกรีปาลซิงห์ ศรีมาสอน ได้มอบทุนแก่นิสิตวิชาโทบรรณาธิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และได้คะแนนยอดเยี่ยมในวิชาโทจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวรักษิณา สิทธิคงศักดิ์ และนางสาวณิชมน จันทวงศ์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์วิชาโทบรรณาธิการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีด้วย

ปัจจุบันนิสิตทั้งสองคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาบรรณาธิการศึกษา คือเป็น creative content creator ในบริษัทธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นบรรณาธิการในสำนักพิมพ์ ในพิธีมอบทุนนี้ นิสิตทั้งสองยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนแก่นิสิตที่กำลังศึกษาวิชาบรรณาธิการศึกษาปัจจุบันด้วย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์