กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยคุณสุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยาย คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสอบถามข้อมูลด้วยความสนใจ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง