งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื่องในโอกาส 230 ปีวันประสูติ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โอกาสนี้ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่านคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรสดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา จบแล้ว คณบดีคณะอักษรศาสตร์เบิกนักเรียนและนิสิตผู้ชนะการประกวดและแข่งขันในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2563 พร้อมทั้งผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษาตามลำดับ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2503 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ และองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของโลก ทั้งนี้โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ภาพ ข่าวในพระราชสำนัก สำนักข่าวไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์