อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์การตลาด

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์การตลาด ให้กับโครงการส่งเสริมทักษะการทำวิจัยขั้นสูง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์เชิงการทดลอง (Experimental linguistics) ที่ใช้ศึกษาอิทธิพลของภาษาต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง