นิสิตได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตและนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ผลงานที่นิสิตนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2205412 โครงงานทางภูมิศาสตร์ รายชื่อนิสิตและผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ผลงานเรื่อง “การศึกษาความต้องการและเพียงพอของทรัพยากรน้ำสาหรับการปลูกพืช เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง” โดย นางสาวชิดชนก โชติแก้ว นางสาวแพรวา อุดมเดชาเวทย์ และนางสาวจุติพร ยศอาจ   

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าสาขาภูมิศาสตร์มนุษย์

รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ภูมิศาสตร์แห่งอารมณ์: ถ้อยคำอารมณ์ผ่านทวิตเตอร์กับสุขภาวะของประชากรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก” โดย นายจิรายุทธ สุวรรณสังข์ นางสาวกาญลดา บรรลุพงษ์ และนางสาวอรจิรา ติตติรานนท์

รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าบีทีเอส : กรณีศึกษารถไฟฟ้าสายสุขุมวิท” โดย นายปฐวีฬ์ ถาวรเรืองรัตน์ และนางสาวภคพร ปฐมสุนทรชัย

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าสาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองตัวแทนเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว: พื้นที่ศึกษา จังหวัดชลบุรี” โดย นางสาวกฤตยา หอมชะเอม และ นางสาวลภัสสรณ์ เสนีย์วงศ์

รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ เพื่อการเลือกคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส” โดย นางสาวนภัส พยุงวิวัฒนกูลและนางสาวปาณิสรา สันติมิตร

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ผลงานเรื่อง “การศึกษาการรุกล้ำความเค็มของแม่น้ำ: กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง” โดยนางสาวธัญชนก ดวงมะลิ และ นางสาวปริชญา นุ่มโต

รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อศึกษาการสะสมตัวของขยะทะเล บริเวณ Isle of May ระหว่างปี 2560-2563” โดยนางสาวฐิติกมล แก้วเขียว นางสาวนวพรรษ ชูสุวรรณ และ นางสาวจิรัชญา คณะทอง      

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์

รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “การประเมินศักยภาพทางเท้าตามหลักการเมืองน่าอยู่ (Livable City) พื้นที่ศึกษา แขวงสมเด็จเจ้าพระยาและแขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” โดย นางสาวจารุวรรณ นาวงษ์ และ นางสาวอธิชา ธรรมพานิชวงศ์   

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง