บรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic (ภาษาไทย) ได้มาบรรยายให้นิสิตรายวิชา “แปลสเปน 2”

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic (ภาษาไทย) ได้มาบรรยายให้นิสิตรายวิชา “แปลสเปน 2” ฟังในหัวข้อ “การแปลสารคดี: ข้อสังเกต ปัญหา และทางออก” คุณโกวิทย์ได้เล่าถึงงานในฐานะที่เป็นบรรณาธิการและผู้ตรวจแก้งานแปลของนิตยสาร และได้ยกตัวอย่างปัญหาที่พบในงานแปลหลากหลายแง่มุม เช่น การแปลตรงตัว การปรับภาษาและการคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมในการแปล การเล่นคำ ปัญหาระหว่างการแปลถูกกับความสละสลวย และการรักษาสำนวนและรูปแบบภาษาต้นฉบับในภาษาปลายทาง

El martes 30 de marzo, en nuestra clase de Traduccion II, recibimos a Kowit Phadungruangkij, editor ejecutivo de la revista NATIONAL GEOGRAPHIC de la versión tailandesa, con su exposición titulada “La traducción de documentales: observaciones, problemas y soluciones”. Nos habló de su función como editor y corrector exponiendo varios ejemplos de textos con problemas de traducción tales como la traducción literal, la adaptación idiomática y cultural, los juegos de palabras, el dilema corrección vs. elegancia y el mantenimiento del tono y estilo del original en la traducción.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล