เชิญรับชมวิดีโอพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย: วิวิธวิจัยภาษาไทย ครั้งที่ 3

เชิญรับชมวิดีโอพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย: วิวิธวิจัยภาษาไทย ครั้งที่ 3 จัดโดย
– หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทยและหน่วยปฏิบัติการวิจัย
“ไทยวิทรรศน์” เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย)
– ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์