ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2564

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2564

นักแปลดีเด่น
1. รศ.ดร.จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล อ.บ. 31
2. คุณดารกา วงศ์ศิริ อ.บ. 40

รางวัลสุรินทราชา คือรางวัลเกียรติคุณที่สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) หรือ “แม่วัน” ผู้แปลนวนิยายเรื่องความพยาบาท (Vendetta) เป็นรางวัลที่มอบแด่นักแปลและล่าม ผู้มีผลงานดีเด่นเผยแพร่เป็นเวลานาน และสร้างคุณูปการแก่วงวรรณกรรม สังคม และประเทศชาติ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์