อ. ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย”

อาจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ร่วมถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย” (Interprofessional Collaboration for Patient Safety) ภายใต้โครงการ Chula MOOC ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ภาษาและกลวิธีทางภาษาในการสื่อสาร” และ “น้ำเสียงในการสื่อสาร” บทเรียนดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจความสำคัญ องค์ประกอบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและน้ำเสียงเพื่อการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป

โครงการผลิตบทเรียนออนไลน์นี้เชื่อมโยงกับโครงการวิจัย “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหสาขาวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์” (Interprofessional Interactions among Healthcare Professionals) ซึ่งศึกษาค่าทางกลสัทศาสตร์และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล