คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นวิทยากรในงานจัดอบรมเตรียมความพร้อมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จัดการอบรมเข้มนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยเชิญคณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์เป็นวิทยากร ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
4. อาจารย์ ดร.เอกมล วรรณเมธี
5. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง