ผศ. ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เปิดสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (TS 4902 และ TS 5903) ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยนักเรียนนายร้อย เรื่อง การประเมินสมรรถนะความเหมาะสมของที่ดินบริเวณพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2564 ณ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา