รศ. ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร เป็นคณะที่ปรึกษาในโครงการเสวนาวันสตรีสากล

ตามที่วิทยาลัยสหวิทยาการอนุมัติโครงการ เสวนาวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 กับมหาบัณฑิตสตรีศึกษา มธ.รุ่น 1 ครูก้อย กฤติกา โภคากร ซึ่งรับผิดชอบและดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง บุญ-หลง โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการมีส่วนขานรับและเฉลิมฉลองวาระโอกาสสำคัญวันสตรีสากล รวมถึงการมีส่วนยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูก้อย กฤติกา โภคากร ในฐานะสตรีนักพัฒนาสังคม และมหาบัณฑิตสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 1 เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเปี่ยมประสบการณ์ เป็นคณะที่ปรึกษาโครงการนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา