งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสประจำปี 2564

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพิธีพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษา เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โอกาสนี้ ผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้แทนพระองค์สดับปกรณ์พระอัฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร์เบิกผู้ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขันต่างๆ และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสเข้ารับรางวัลและรับทุนตามลำดับ

ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกันจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม

ปีนี้เป็นปีที่ ๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และส่งเสริมภาษาและวรรณคดีไทย ภาพ สำนักข่าวไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์