การประชุมเรื่อง “แพรพรรณสรรพ์ศิลป์ : บทบาทของผ้าในบรรณศิลป์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษาจัดการประชุมเรื่อง “แพรพรรณสรรพ์ศิลป์ : บทบาทของผ้าในบรรณศิลป์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บ้านปาร์คนายเลิศ

การเสวนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๗ ท่านจากหลากหลายสาขา ได้แก่
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
– นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
– คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์
– ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
– คุณทวีป ฤทธินภากร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร การนำเสนอของวิทยากรทุกท่านแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของผ้าทั้งในด้านภูมิปัญญา ศิลปะ วรรณกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน