รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนาของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “บทเรียนที่ได้จากการสนับสนุนงานให้กับหน่วยอบรมประชาชนตำบล (อ.ป.ต.)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เชิญไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่อง “ดุริยพาทยารมย์ ชุด ทศเทพอภิวันทนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดโครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเป็นวิทยากรจัดโครงการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวเรื่อง “วัฒนธรรมตะวันออก: เกาหลี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาการสอนสังคมศึกษา…

Cultural collaboration with Ukraine.

On Friday, July, 8, 2022, the Faculty of Arts led by Dean Associate Professor Suradech Chotiudompant, held a meeting with representatives from…

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดี เข้าเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

การประชุมเรื่อง “แพรพรรณสรรพ์ศิลป์ : บทบาทของผ้าในบรรณศิลป์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษาจัดการประชุมเรื่อง “แพรพรรณสรรพ์ศิลป์ : บทบาทของผ้าในบรรณศิลป์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…